21 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende de wijze waarop de toegang tot de kansspelinrichtingen klasse I en II wordt verboden of ontzegd

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het huidige ontwerp van koninklijk besluit dat U wordt voorgelegd kadert in de ten uitvoerlegging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, hierna de Kansspelwet genoemd.

Voorliggend ontwerp van koninklijk besluit heeft betrekking op artikel 54, § 3, 5, van de Kansspelwet, zoals gewijzigd door de wet de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen (Belgisch Staatsblad 1 februari 2010). Het wordt genomen in toepassing van artikel 54, § 5, van de Kansspelwet.

Artikel 54, § 3, 5, van de Kansspelwet laat belanghebbenden toe om de Kansspelcommissie te verzoeken ten aanzien van personen met een probleem van gokverslaving een toegangsverbod tot kansspelinrichtingen klasse I en II (casino's en speelautomatenhallen) op te leggen. Voorliggend ontwerp van koninklijk besluit regelt de wijze waarop dit verzoek dient te worden ingediend bij en behandeld door de Kansspelcommissie als volgt :

Het verzoek dient aan de Kansspelcommissie te worden overgemaakt door middel van een aangetekende postzending of een elektronisch aangetekende zending.

Het moet worden gemotiveerd en een beschrijving bevatten van het probleem van gokverslaving. Stukken tot staving daarvan kunnen gebeurlijk worden toegevoegd.

De persoon tegenover wie het toegangsverbod wordt gevraagd, wordt door de Kansspelcommissie uitgenodigd om zijn verweermiddelen naar voor te brengen. Hij of zij kan zich daartoe laten bijstaan door een raadsman.

Indien de Kansspelcommissie tot de vaststelling komt dat er inderdaad sprake is van een probleem van gokverslaving, zal ze het toegangsverbod opleggen en betrokkene laten registeren in de databank bevattende de gegevens van de tot de kansspelen uitgesloten personen (de zogenaamde EPIS-databank).

Betrokkene wordt door middel van een aangetekende postzending of een elektronisch aangetekende zending in kennis gesteld van de beslissing van de Kansspelcommissie aangaande het gevraagde toegangsverbod.

De uitgesloten speler kan na verloop van een jaar de Kansspelcommissie verzoeken om het toegangsverbod op te heffen door middel van een aangetekende postzending of een elektronisch aangetekende zending.

Betrokkene zal dan opnieuw worden gehoord door de Kansspelcommissie. Hij of zij kan zich laten bijstaan door een raadsman.

De belanghebbende die om het toegangsverbod verzocht had, wordt door de Kansspelcommissie in kennis gesteld van het verzoek tot opheffing van het toegangsverbod.

Indien tot opheffing van het toegangsverbod wordt overgegaan, worden de gegevens van de betrokken speler verwijderd uit voornoemde databank.

De betrokken speler en de belanghebbende die om het toegangsverbod verzocht had, worden door middel van een een aangetekende postzending of een elektronisch aangetekende zending in kennis gesteld van de beslissing van de Kansspelcommissie aangaande het verzoek tot opheffing van het toegangsverbod.

Er wordt voorzien in een onmiddellijke inwerkingtreding van voorliggend ontwerp van koninklijk besluit gelet op het feit dat er reeds enkele aanvragen tot uitsluiting van een speler op verzoek van een derde zijn toegekomen op de Kansspelcommissie.

Wij hebben de eer te zijn,

Sire,

van Uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaars,

De Minister van Justitie,

S. DE CLERCK

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS

De Minister van Volksgezondheid,

Mevr. L. ONKELINX

De Minister voor Ondernemen,

V. VAN QUICKENBORNE

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. TURTELBOOM

De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie,

C. DEVLIES

Advies 49.494/2 van 4 mei 2011 van de afdeling Wetgeving

van de Raad van State

De Raad van State, afdeling Wetgeving, tweede kamer, op 7 april 2011 door de Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie, verzocht hem...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT