9 JUNI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2010 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de 'Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé' (Waalse Raad voor Sociale Actie en Gezondheid), ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

De Waalse Regering,

Gelet op het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen in de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009 tot uitvoering van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003 tot uitvoering van het decreet van 15 mei 2003 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen in de aangelegenheden waarin het Gewest de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent;

Overwegende dat de leden van de "Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé" krachtens artikel 40 van het kaderdecreet van 6 november 2008 benoemd worden als volgt :

- vijf leden van de "Commission wallonne de la Santé" (Waalse Gezondheidscommissie) gekozen binnen haar midden, onder wie de voorzitter;

- vijf leden van de "Commission wallonne de la Famille" (Waalse Commissie voor het Gezin) gekozen binnen haar midden, onder wie de voorzitter;

- vijf leden van de "Commission wallonne de l'Action sociale" (Waalse Commissie voor Sociale Actie) gekozen binnen haar midden, onder wie de voorzitter;

- vijf leden van de "Commission wallonne de l'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère" (Waalse Commissie voor de integratie van Buitenlanders of van Personen van Buitenlandse Herkomst) gekozen binnen haar midden, onder wie de voorzitter;

- vijf leden van de "Commission wallonne des Personnes handicapées" (Waalse Commissie voor Gehandicapte Personen) gekozen binnen haar midden, onder wie de voorzitter;

- vijf leden van de "Commission wallonne des Aînés" (Waalse Commissie voor Senioren) gekozen binnen haar midden, onder wie de voorzitter;

- vier leden aangewezen door de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest), die zitting hebben met raadgevende stem.

Een plaatsvervangend lid komt uit dezelfde vaste commissie als het gewoon lid.

Binnen de "Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé" wordt gezorgd voor een minimale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT