9 JUNI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door middel van opslorping van de autonome basisschool Mazée met de autonome basisschool gevoegd bij het « Athénée royal de Florennes »

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wetten op het lager onderwijs, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1957;

Gelet op het decreet van 12 mei 2004 tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, Israëlitische, orthodoxe en Islamitische godsdienst van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1984 houdende rationalisatie en programmatie van het kleuter- en lager onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 1996 tot wijziging, voor het personeel van gefuseerde inrichtingen, van de reglementering betreffende het administratief statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, van het psychologisch en het sociaal personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, verleend op 4 april 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 mei 2011;

Gelet op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT