9 JUNI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door middel van opslorping van het internaat gevoegd bij de autonome basisschool Martelange met de autonome basisschool gevoegd bij het « Athénée royal de Bastogne »

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het koninklijk besluit nr. 456 van 2 augustus 1986 houdende rationalisatie en programmatie van de internaten van het door de Staat georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs;

Gelet op het decreet van 12 mei 2004 tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 1996 tot wijziging, voor het personeel van gefuseerde inrichtingen, van de reglementering betreffende het administratief statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel, van het psychologisch en het sociaal personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Franse Gemeenschap, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, verleend op 4 april 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 mei 2011;

Gelet op het advies van het Hoog Overlegcomité van Sector IX van 12 mei 2011;

Overwegende dat op 1 oktober 2010 het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT