9 JUNI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de ambten die een schaarste kennen voor het schooljaar 2010-2011

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 12 mei 2004 betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, inzonderheid op de artikelen 2, 3 en 4;

Gelet op het voorstel van de interzonale affectatiecommissie bedoeld in artikel 14ter van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

Gelet op het voorstel van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd officieel voorschools en lager onderwijs;

Gelet op het voorstel van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd officieel gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecondair onderwijs met beperkt leerplan, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het voorstel van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd vrij voorschools en lager onderwijs;

Gelet op het voorstel van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd vrij gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de voorstellen van de zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel en gesubsidieerd vrij gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstonderwijs en onderwijs voor sociale promotie;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De ambten getroffen door de schaarste in het onderwijs met volledig leerplan georganiseerd door de Franse Gemeenschap zijn de volgende :

 1. Basisonderwijs :

  - Leermeester niet-confessionele zedenleer

  - Lager onderwijzer

  - Leermeester tweede taal

  - Onderwijzer taalbadonderwijs

 2. Lager secundair onderwijs :

  - Leraar algemene vakken : wiskunde, wetenschappen, Germaanse talen, Frans, zedenleer, economische wetenschappen

  - Leraar bijzondere vakken : plastische opvoeding

  - Leraar technische vakken : elektriciteit, mechanica, bouwkunde, brood- en banketbakkerij

  - Leraar beroepspraktijk : elektriciteit, mechanica, bouwkunde, brood- en banketbakkerij

  - Leraar technische vakken en beroepspraktijk : sociale en gezinseconomie

 3. Hoger secundair onderwijs :

  - Leraar algemene vakken : wiskunde, Germaanse talen

  - Leraar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT