15 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

De Minister voor Ondernemen,

Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 september 1986, 25 februari 1996 en 10 november 1996,

Besluit :

Artikel 1. Wordt erkend in de commissie der dienstcoöperaties met ingang van 1 juni 2011, de volgende coöperatieve vennootschap :

5028Securex Coopérative SCRL A Bruxelles Numéro d'entreprise :Ondernemingsnummer :0835.996.973

Art. 2. De erkenning in het vorige artikel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT