Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 juli 2011 wordt aan de heer Wouter Misschaert ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst

500 Can't connect to www.ejustice.just.fgov.be:80 (connect: Connection refused)

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT