19 JULI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vaststelling van de vliegverkeersregelen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart, inzon-derheid op artikel 5 § 1, gewijzigd bij de wet van 2 januari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vaststelling van de vliegverkeersregelen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2000;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het advies 33.362/4 van de Raad van State gegeven op 12 juni 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vaststelling van de vliegverkeersregelen worden volgende wijzigingen aangebracht.

In de Nederlandse tekst wordt de definitie « Rijbaan » vervangen door de volgende definitie :

Rijbaan : een bepaald gedeelte op een landluchtvaartterrein aangelegd voor het voortbewegen van luchtvaartuigen op de grond en bestemd om de verbinding te verzekeren tussen twee gedeelten van het luchtvaartterrein, inzonderheid :

a) toegangsweg tot een vliegtuigparkeerplaats : gedeelte van een verkeersterrein aangeduid als rijbaan en enkel bestemd om de toegang toe te laten tot een vliegtuigparkeerplaats;

b) verkeersterreinrijbaan : gedeelte van een rijbanennet op een verkeersterrein gevestigd en bestemd om de weg aan te duiden die dient om naar dit terrein te rijden;

c) snelle uitgangsbaan : rijbaan die volgens een scherpe hoek op een startbaan aansluit en die zo ontworpen is dat een landend vliegtuig de startbaan kan verlaten tegen een hogere snelheid dan de op de andere uitgangsbaan toegelaten snelheden, waardoor de bezettingsduur van de startbaan tot een minimum kan beperkt worden

.

 1. De volgende definitie wordt ingelast :

  Transponder : zender/ontvanger die een antwoord signaal uitzendt van zodra hij op de juiste manier ondervraagd wordt (ondervraging en antwoord gebeuren op verschillende frequenties)

  .

  Art. 2. Artikel 35 van hetzelfde besluit, wordt aangevuld als volgt :

  f) elke VFR nachtvlucht

  .

  Art. 3. De tabel van artikel 71 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tabel :

  Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

  Art. 4. In artikel 73 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 2. de bestaande tekst zal paragraaf 1 vormen;

 3. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT