12 JULI 2011. - Besluit van de administrateur-generaal tot subdelegatie van een aantal algemene en specifieke bevoegdheden aan de afdelingshoofden

De administrateur-generaal van Onroerend Erfgoed,

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991;

Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, inzonderheid op de artikelen 7 en 10, § 4, gewijzigd bij de decreten van 15 juli 2007 en 12 december 2008;

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten;

Gelet op het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium;

Gelet op het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg laatst gewijzigd bij decreet van 16 juni 2006;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; laatst gewijzigd bij besluit van 10 juli 2008;

Gelet op het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van het varend erfgoed;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, artikel 19 en 20;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid RO-Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed wat betreft de taken, de delegatie en het invoeren van de roepnaam Onroerend Erfgoed;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011 houdende wijziging van diverse besluiten wat betreft de wijziging van de benaming van het agentschap Ruimte en Erfgoed in het agentschap Ruimtelijke Ordening en bijkomende taken voor het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011 houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed aan het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed;

Overwegende dat met het oog op een efficiënte beleidsuitvoering het wenselijk is om sommige bevoegdheden te delegeren aan personeelsleden van Onroerend Erfgoed,

Besluit :

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het intern verzelfstandigd agentschap Onroerend Erfgoed.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. minister : de Vlaamse minister bevoegd voor het Onroerend Erfgoed;

 2. Onroerend Erfgoed : roepnaam van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht onder de benaming Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed;

 3. administrateur-generaal : het personeelslid, belast met de leiding van Onroerend Erfgoed;

 4. het afdelingshoofd : het personeelslid belast met de leiding van :

  - de afdeling Onderzoek Archeologie en Natuurwetenschappen;

  - de afdeling Onderzoek Bouwkundig Erfgoed en Landschap;

  - de afdeling Onderzoeksontsluiting en Erfgoedbeleving;

  - de afdeling Beschermen en Beheren - Centrale Coördinatie;

  - de afdeling Beschermen en Beheren - Regio 1;

  - de afdeling Beschermen en Beheren - Regio 2;

 5. regio 1 : Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg;

 6. regio 2 : West-Vlaanderen en Antwerpen;

 7. het managementdirectieteam : het team bestaande uit de administrateur-generaal, de afdelingshoofden vermeld in punt 4° en de beleidsadviseur.

  Art. 3. § 1. De beslissingsbevoegdheden die bij dit besluit worden gedelegeerd, worden uitgeoefend binnen de perken en met inachtname van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de bepalingen van relevante wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT