14 JULI 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de toelagen en presentiegelden bij de 'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi' (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling)

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi", zoals gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2011, inzonderheid op artikel 17;

Gelet op het decreet van 31 maart 2011 houdende oprichting van een strategisch comité, een enig uitvoerend bureau en een auditcomité binnen de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi";

Gelet op het decreet van 7 april 2011 betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgeleide entiteiten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juli 2011;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 14 juli 2011;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Vorming,

Besluit :

Artikel 1. De voorzitter en de ondervoorzitter van het beheerscomité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" ontvangen, elk wat hem betreft, een jaarlijkse forfaitaire toelage waarvan het bedrag overeenstemt met het bedrag bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van het ministerieel besluit van 11 juli 2003 tot vaststelling van het bedrag van de toelagen en presentiegelden die toegekend worden aan de voorzitter, de ondervoorzitter, de leden van het beheerscomité, de leden van de uitvoerende bureaus en de commissarissen van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi"; die bedragen worden overeenkomstig artikel 3 van dit besluit geïndexeerd vanaf de inwerkingtreding van voornoemd ministerieel besluit.

Deze toelagen dekken de verblijf- en vertegenwoordigingskosten ten belope van 40 % van het totaalbedrag van de vergoeding

Art. 2. De leden van het beheerscomité, met uitzondering van de voorzitter en de ondervoorzitter, ontvangen per zitting presentiegeld waarvan het bedrag overeenstemt met het bedrag bedoeld in artikel 2, eerste lid, van voornoemd ministerieel besluit van 11 juli 2003; dat bedrag wordt overeenkomstig artikel 3 van dit besluit geïndexeerd vanaf de inwerkingtreding van voornoemd ministerieel besluit.

De leden van het uitvoerend bureau, bedoeld in artikel 19, § 1, 2°, van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi", zoals gewijzigd bij het decreet van 31 maart 2011, ontvangen per zitting presentiegeld waarvan het bedrag overeenstemt met het bedrag bedoeld in het eerste lid.

De leden van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT