12 MEI 2011. - Wet tot wijziging van de wet van 9 juli 1984 betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2. Deze wet heeft tot doel :

  1. het vaststellen van de strafsancties voor de overtredingen van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen, voor zover deze bepalingen tot de federale bevoegdheid inzake de doorvoer van afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, II, tweede lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, behoren;

  2. het vaststellen van de strafsancties voor de overtredingen van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van de gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, voor zover deze bepalingen tot de federale bevoegdheid inzake de doorvoer van afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, II, tweede lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, behoren;

  3. het vaststellen van de strafsancties voor de overtredingen van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, voor zover deze bepalingen tot de federale bevoegdheid inzake de doorvoer van afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, II, tweede lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, behoren;

  4. de omzetting in Belgisch recht van de artikelen 17, 19, 34, 35 en 36 van de Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen, voor zover deze artikelen tot de federale bevoegdheid inzake de doorvoer van afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, II, tweede lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, behoren;

  5. de omzetting in Belgisch recht van de artikelen 3, c), 4 en 5 van de Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht, voor zover deze artikelen tot de federale bevoegdheid inzake de doorvoer van afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, II, tweede lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, behoren;

  6. het invoeren van een systeem van administratieve boeten, naar analogie met de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid.

Art. 3. Artikel 1 van de wet van 9 juli 1984 betreffende de invoer, de uitvoer en de doorvoer van afvalstoffen, wordt vervangen als volgt :

Artikel 1. Deze wet heeft tot doel de gezondheid van de mens te beschermen en het leefmilieu te vrijwaren tegen ongewenste of schadelijke gevolgen van grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen, en in dit opzicht de bepalingen van de hierna opgesomde verordeningen en richtlijnen van de Europese Unie uit te voeren, respectievelijk om te zetten, voor zover deze bepalingen tot de federale bevoegdheid inzake de doorvoer van afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, II, tweede lid, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, behoren :

1° Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen;

2° de Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van de gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten;

3° de Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen;

4° de Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen;

5° de Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht.

Art. 4. Artikel 2 van dezelfde wet wordt vervangen als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT