12 JULI 2011. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikel 7bis, § 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid op artikel 21, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 october 2008 betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika;

Overwegende dat het, om functionele redenen, noodzakelijk is de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika uit te breiden om een vertegenwoordiging van iedere afdeling van de instelling in dat orgaan te waarborgen;

Overwegende dat het niet meer mogelijk is een betrekking van departements- of afdelingshoofd vacant te verklaren in de federale wetenschappelijke instellingen;

Overwegende dat niettemin de continuïteit van de wetenschappelijke openbare dienstverlening mogelijk moet kunnen worden gemaakt en zo een ambtenaar van klasse SW2 of SW3 te kunnen aanstellen in de tijdelijke functie van departementshoofd of afdelingshoofd om voor een minimum-aanwezigheid van leden in de directieraad te zorgen;

Gelet op het voorstel gedaan door...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT