4 JULI 2011. - Programmawet (II) (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL I. - Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

TITEL II. - Migratie en asiel

ENIG HOOFSTUK. - Wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie

Art. 2. Artikel 14, § 1, eerste lid, van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie, vervangen bij de wet van 23 december 2009, wordt vervangen als volgt :

"Teneinde de werkvoorraad met betrekking tot de betwistingen weg te werken, wordt het in artikel 39/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, bepaalde cijfer tijdelijk van zesentwintig tot tweeënveertig verhoogd, zijnde met zestien rechters in vreemdelingenzaken, van wie er acht behoren tot de Franse taalrol en acht tot de Nederlandse taalrol."

Art. 3. Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

TITEL III. - Werk

ENIG HOOFDSTUK. - Dienstencheques

Art. 4. In de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen wordt een hoofdstuk IV/2 ingevoegd, luidende "Rechtsmiddelen tegen de beslissingen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening".

Art. 5. In hoofdstuk IV/2, ingevoegd bij artikel 4, wordt een artikel 10octies ingevoegd, luidende :

Art. 10octies. Tegen de beslissingen die door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn genomen tot uitvoering van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten kan een beroep worden aangetekend bij de arbeidsrechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar de onderneming haar maatschappelijke zetel heeft.

Dit beroep moet, op straffe van verval, binnen drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing, of bij gebrek aan kennisgeving, binnen drie maanden te rekenen vanaf de dag waarop de betrokkene er kennis van heeft gekregen, door middel van een verzoekschrift ingediend worden bij de bevoegde arbeidsrechtbank.

Art. 6. Artikel 582 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 27 juni 1969 en 30 juni 1971, het koninklijk besluit nr. 424 van 1 augustus 1986, de wetten van 23 april 1998, 22 december 2002, 17 september 2005 en 2 juni 2010, wordt aangevuld met de bepaling onder 14°, luidende :

"14° van de geschillen betreffende de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT