Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2023-07-20

CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Judgment Date20 juillet 2023
ECLIECLI:BE:GHCC:2023:ARR.115
Docket Number115/2023
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.115
Grondwettelijk Hof Arrest nr. 115/2023 van 20 juli 2023 Rolnummer : 7873 In zake : het beroep tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 24 juni 2022 « tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in functie van het hertekende inburgeringsbeleid », ingesteld door de vzw « Ligo, Centra voor Basiseducatie » en anderen Het Grondwettelijk Hof samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt en K. Jadin, bijgestaan door de griffier N. Dupont, onder voorzitterschap van voorzitter L. Lavrysen wijst na beraad het volgende arrest I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 oktober 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 oktober 2022, is beroep tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 24 juni 2022 « tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in functie van het hertekende inburgeringsbeleid » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2022) ingesteld door de vzw « Ligo, Centra voor Basiseducatie », de vzw « Ligo, Centrum voor Basiseducatie Limburg Zuid », de vzw « Ligo, Centrum voor Basiseducatie regio Mechelen », de vzw « Centrum voor Basiseducatie vzw - Ligo Waas & Dender », de vzw « Ligo, Centrum voor Basiseducatie Midden- en Zuid-West-Vlaanderen », de vzw « Ligo, centrum voor basiseducatie Brusselleer », de vzw « Ligo, Centrum voor Basiseducatie Antwerpen », de vzw « Ligo Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost-Vlaanderen », de vzw « Centrum voor Basiseducatie Kempen », de vzw « Ligo, Centrum Basiseducatie Halle-Vilvoorde », de vzw « Ligo, Centrum voor Basiseducatie Gent-Meetjesland-Leieland », de vzw « Ligo, Centrum voor Basiseducatie Oost-Brabant », de vzw « Ligo, Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek », de vzw « Vlaams Netwerk tegen Armoede », de vzw « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », het Algemeen Christelijk Vakverbond van België en 2 Marc Leemans, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Maes en Mr. R. Van Crombrugge, advocaten bij de balie te Brussel. Bij hetzelfde verzoekschrift vorderden de verzoekende partijen eveneens de schorsing van hetzelfde decreet. Bij het arrest nr. 167/2022 van 15 december 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.167), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2023, heeft het Hof de vordering tot schorsing verworpen. Memories en memories van wederantwoord zijn ingediend door : - de vzw « Miras », de vzw « Centrum voor volwassenenonderwijs Roeselare », de vzw « Katholieke Instituten voor Sociale Promotie », de vzw « Katholiek Onderwijs voor Volwassenen », de vzw « Volwassenenonderwijs van de Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond van Kaderpersoneel », de vzw « Sint-Goedele Brussel », de vzw « Qrios » en de vzw « Centrum voor Levende Talen », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Roets en Mr. S. Sottiaux, advocaten bij de balie van Antwerpen (tussenkomende partijen); - de Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. D. Vanheule, advocaat bij de balie te Gent. De verzoekende partijen hebben een memorie van antwoord ingediend. Bij beschikking van 26 april 2023 heeft het Hof, na de rechters-verslaggeefsters J. Moerman en E. Bribosia te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 17 mei 2023 en de zaak in beraad zal worden genomen. Ingevolge de verzoeken van alle partijen om te worden gehoord, heeft het Hof bij beschikking van 17 mei 2023 de dag van de terechtzitting bepaald op 7 juni 2023. Op de openbare terechtzitting van 7 juni 2023 : - zijn verschenen : . Mr. E. Maes en Mr. R. Van Crombrugge, voor de verzoekende partijen; . Mr. J. Roets, voor de vzw « Miras » en anderen; . Mr. D. Vanheule, voor de Vlaamse Regering; - hebben de rechters-verslaggeefsters J. Moerman en E. Bribosia verslag uitgebracht; - zijn de voornoemde advocaten gehoord; - is de zaak in beraad genomen. 3 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. II. In rechte -A- Ten aanzien van de ontvankelijkheid A.1. De Vlaamse Regering betwist het belang van de verzoekende en van de tussenkomende partijen niet, maar is van oordeel dat de verzoekende partijen niet tegen alle bestreden bepalingen grieven aanvoeren. Zij meent dat het beroep enkel ontvankelijk is in zoverre het gericht is tegen bepalingen waartegen grieven worden aangevoerd. Ten aanzien van de middelen Wat betreft het eerste middel A.2. Het eerste middel is afgeleid uit de schending, door de artikelen 5 en 6 van het Vlaamse decreet van 24 juni 2022 « tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in functie van het hertekende inburgeringsbeleid » (hierna : het bestreden decreet), van artikel 24, § 5, van de Grondwet, doordat de Vlaamse Regering ertoe wordt gemachtigd de nadere regels voor de ontwikkeling en de afname van de zogenaamde NT2-test (test georganiseerd in het kader van bepaalde opleidingen « Nederlands als tweede taal ») te bepalen, zonder dat het bestreden decreet de essentiële elementen van die test vaststelt. De verzoekende partijen menen in essentie dat de bestreden bepalingen het wettigheidsbeginsel in onderwijszaken schenden. A.3.1. De verzoekende partijen zetten uiteen dat de inrichting, de erkenning en de subsidiëring van het onderwijs, volgens artikel 24, § 5, van de Grondwet, dienen te worden geregeld door de wetgevende macht en dat die grondwetsbepaling een versterkt wettigheidsbeginsel bevat. Zij menen dat de evaluatie van cursisten en de toekenning van certificaten en diploma’s aan cursisten onder het begrip « inrichting van het onderwijs » vallen en dat de essentiële regels ter zake aldus door de decreetgever dienen te worden bepaald. Delegaties aan de Vlaamse Regering kunnen volgens hen enkel betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van de door de decreetgever vastgestelde beginselen. Zij doen bovendien gelden dat regelingen die een impact hebben op de vrijheid van onderwijs als essentieel dienen te worden beschouwd en dat de evaluatievrijheid deel uitmaakt van die vrijheid. A.3.2. De verzoekende partijen menen dat de artikelen 5 en 6 van het bestreden decreet de Vlaamse Regering op een te ruime wijze ertoe machtigen de NT2-test te regelen, en dit in strijd met de voormelde beginselen. Zij bekritiseren dat de decreetgever heeft nagelaten te voorzien in een regeling betreffende de wijze waarop de kennis en de vaardigheden van de cursisten dienen te worden getest en betreffende de wijze waarop de test dient te worden ontwikkeld. Zij bekritiseren meer in het bijzonder dat het bestreden decreet niet bepaalt dat het onderwijsveld dient te worden betrokken bij de ontwikkeling van de NT2-test, dat de test dient te bestaan uit vragen die afkomstig zijn uit een gevalideerde databank en dat een procesevaluatie behouden dient te blijven bij de Centra voor Basiseducatie. Zij wijzen erop dat de bestreden bepalingen uitsluitend met betrekking tot de Centra voor Volwassenenonderwijs voorzien in een machtiging aan de Vlaamse Regering om de verhouding te bepalen tussen de test en de procesevaluatie, en aldus niet met betrekking tot de Centra voor Basiseducatie. Zij bekritiseren daarnaast dat het bestreden decreet die verhouding tussen de test en de procesevaluatie niet zelf bepaalt. De voormelde aspecten van de regeling zijn volgens hen essentieel, daar zij een rechtstreekse impact hebben op de actieve vrijheid van onderwijs. De verzoekende partijen doen ten slotte nog gelden dat ook het door de Vlaamse Regering genomen uitvoeringsbesluit nalaat om bepaalde essentiële elementen van de NT2-test te regelen. 4 A.3.3. Na beëindiging van de schriftelijke procedure hebben de verzoekende partijen het Hof laten weten dat zij afstand wensen te doen van het eerste middel. A.4. De tussenkomende partijen zijn eveneens van oordeel dat de bestreden bepalingen het wettigheidsbeginsel in onderwijszaken schenden. Zij beargumenteren hun standpunt op een gelijkaardige wijze als de verzoekende partijen. A.5.1. De Vlaamse Regering is van oordeel dat de decreetgever de essentiële aspecten van de NT2-test heeft geregeld. De decreetgever heeft immers het verplichte karakter van de test vastgesteld, evenals het te toetsen niveau, het bereik van de te testen vaardigheden en de gevolgen van de test. Zij wijst erop dat artikel 2, 29°bis, van het decreet van 15 juni 2007 « betreffende het volwassenenonderwijs » een definitie bevat van de NT2-test en dat die test, volgens die definitie, een test is waarmee de inburgeraar kan aantonen dat hij het taalvaardigheidsniveau vermeld in artikel 31 van het decreet van 7 juni 2013 « betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid » heeft behaald en waarmee een andere NT2-cursist kan aantonen dat hij geslaagd is voor het taalvaardigheidsniveau A2 van het Europese Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Zij vervolgt dat die definitie ook de onderdelen van de test bepaalt (lezen, luisteren, schrijven en spreken) en dat artikel 31 van het decreet van 7 juni 2013 het desbetreffende opleidingsprofiel bepaalt. A.5.2. De omstandigheid dat de test op meerdere manieren kan worden ingevuld, leidt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT