Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2023-04-13

JurisdictionBélgica
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Judgment Date13 avril 2023
ECLIECLI:BE:GHCC:2023:ARR.064
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.064
Docket Number64/2023
Grondwettelijk Hof Arrest nr. 64/2023 van 13 april 2023 Rolnummer : 7913 In zake : het beroep tot vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 30 juni 2022 « houdende wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de gewestelijke school voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen. - Brusafe om de uitoefening van de taken van de hoge ambtenaar bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen toe te vertrouwen aan de leidend ambtenaar van die instelling », ingesteld door Eric Labourdette en Joël Hendrickx Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer samengesteld uit voorzitter P. Nihoul en de rechters-verslaggevers E. Bribosia en J. Moerman, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut wijst na beraad het volgende arrest I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 januari 2023 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 januari 2023, is beroep tot vernietiging ingesteld van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 30 juni 2022 « houdende wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de gewestelijke school voor de veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen. - Brusafe om de uitoefening van de taken van de hoge ambtenaar bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen toe te vertrouwen aan de leidend ambtenaar van die instelling » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2022) door Eric Labourdette en Joël Hendrickx, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Laurent en Mr. C. Servais, advocaten bij de balie te Brussel. Op 24 januari 2023 hebben de rechters-verslaggevers E. Bribosia en J. Moerman, met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 2 Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet ontvankelijk is. Geen enkele memorie werd ingediend. De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. II. In rechte -A- A.1. Het beroep tot vernietiging is gericht tegen de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 30 juin 2022 « houdende wijziging van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT