Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2023-04-11

JurisdictionBélgica
Judgment Date11 avril 2023
ECLIECLI:BE:GHCC:2023:ARR.059
Docket Number59/2023
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.059
CourtVerfassungsgerichtshof (Schiedshof)
Grondwettelijk Hof Arrest nr. 59/2023 van 11 april 2023 Rolnummers : 7638, 7644, 7656, 7683, 7698 en 7701 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 6 en 9 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 21 mei 2021 « tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures », ingesteld door Hugo Bogaerts en anderen, door de vzw « Aktiekomitee Red de Voorkempen », door de vzw « Vereniging van Schotenhof », door de Orde van Vlaamse balies, door de vzw « Natuurpunt » en anderen en door de vzw « Bescherm Bomen en Natuur » Het Grondwettelijk Hof samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, en de rechters T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt en K. Jadin, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter L. Lavrysen wijst na beraad het volgende arrest I. Onderwerp van de beroepen en rechtspleging a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 september 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 september 2021, is beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 6 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 21 mei 2021 « tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2021) door Hugo Bogaerts, André Didden, Denis Malcorps, Jan Creve, Annick Meurant, Jan Stevens, Guy Van Loon en Dirk Bus, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Vande Casteele, advocaat bij de balie van Antwerpen. b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 oktober 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 oktober 2021, heeft de vzw « Aktiekomitee Red de Voorkempen », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Vande Casteele, beroep tot vernietiging ingesteld van dezelfde decreetsbepaling. 2 c. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 oktober 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 oktober 2021, heeft de vzw « Vereniging van Schotenhof », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. R. Wens, advocaat bij de balie van Antwerpen, en door Mr. P. Vande Casteele, beroep tot vernietiging ingesteld van dezelfde decreetsbepaling. d. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 november 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 november 2021, heeft de Orde van Vlaamse balies, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Boullart, Mr. J. Snauwaert en Mr. B. D’Hollander, advocaten bij de balie te Gent, beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 6 en 9 van hetzelfde decreet. e. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 9 december 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 december 2021, is beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 6, tweede lid, 2° en 3°, van hetzelfde decreet door de vzw « Natuurpunt », de vzw « Greenpeace Belgium », de vzw « World Wide Fund for Nature Belgium », de vzw « Grootouders voor het klimaat », de vzw « Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek », de vzw « Klimaatzaak », de vzw « Limburgse Milieukoepel », de vzw « Milieufront Omer Wattez », de vzw « Bos+ Vlaanderen », de vzw « Dryade » en de vzw « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Verstraeten, advocaat bij de balie te Leuven. f. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 december 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 december 2021, heeft de vzw « Bescherm Bomen en Natuur », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Ryelandt, advocaat bij de balie van West-Vlaanderen, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 6 van hetzelfde decreet. Die zaken, ingeschreven onder de nummers 7638, 7644, 7656, 7683, 7698 en 7701 van de rol van het Hof, werden samengevoegd. De Vlaamse Regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Roets, Mr. C. Buggenhoudt en Mr. G. Verhelst, advocaten bij de balie van Antwerpen, heeft memories ingediend, de verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend en de Vlaamse Regering heeft ook memories van wederantwoord ingediend. Bij beschikking van 21 december 2022 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers S. de Bethune en T. Giet te hebben gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn en de dag van de terechtzitting bepaald op 1 februari 2023. Op de openbare terechtzitting van 1 februari 2023 : - zijn verschenen : . Mr. P. Vande Casteele, tevens loco Mr. R. Wens, voor de verzoekende partijen in de zaken nrs. 7638, 7644 en 7656; . Mr. S. Boullart en Mr. B. D’Hollander, voor de verzoekende partij in de zaak nr. 7683; 3 . Mr. S. Van Genechten, advocaat bij de balie te Leuven, loco Mr. J. Verstraeten, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 7698; . Mr. M. Ryelandt, voor de verzoekende partij in de zaak nr. 7701; . Mr. J. Roets, Mr. C. Buggenhoudt, Mr. G. Verhelst en Mr. B. D’hondt, advocaat bij de balie van Antwerpen, voor de Vlaamse Regering; - hebben de rechters-verslaggevers S. de Bethune en T. Giet verslag uitgebracht; - zijn de voornoemde advocaten gehoord; - zijn de zaken in beraad genomen. De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. II. In rechte -A- Ten aanzien van de ontvankelijkheid Wat het belang betreft A.1.1. De Vlaamse Regering voert aan dat uit de verzoekschriften in de zaken nrs. 7638, 7644 en 7656 niet zou blijken waarom de verzoekende partijen een belang zouden hebben bij het voorliggende beroep, nu het belang niet wordt toegelicht. Er wordt niet aangetoond dat de verzoekers betrokken zijn in een concrete procedure bij de rechtscolleges waarop de bestreden bepaling betrekking heeft, waarin zij bovendien enig nadelig gevolg te vrezen zouden hebben ingevolge de inwerkingtreding van de bepaling die ze bestrijden. Het belang van de verzoekende partijen lijkt volgens de Vlaamse Regering dan ook volkomen hypothetisch. Bij gebrek aan belang dienen de beroepen te worden verworpen als onontvankelijk. Wat in het bijzonder de beroepen in de zaken nrs. 7644 en 7656 betreft, voert de Vlaamse Regering aan dat, in zoverre de verzoekende vzw’s « Aktiekomitee Red de Voorkempen » en « Vereniging van Schotenhof » geen beslissing om in rechte te treden voorleggen die werd genomen door het bevoegde orgaan, de beroepen onontvankelijk zijn. A.1.2. De verzoekende partijen zetten uiteen en lichten toe dat, wat de natuurlijk personen betreft, zij reeds eerder als procespartijen zijn opgetreden voor de door de bestreden regeling beoogde bestuursrechtscolleges en dat kennelijk nog zullen doen. Aangezien de bestreden verplichting van algemene aard is, is het niet nodig om aan te tonen dat zij betrokken zijn bij procedures waarop die bepaling van toepassing zou kunnen zijn. Er is dus geen sprake van een zuiver hypothetisch belang. Zij kunnen rechtstreeks en ongunstig worden geraakt door de bepaling die ze bestrijden, hetgeen ook door het Hof in zijn rechtspraak werd erkend. De vzw’s « Aktiekomitee Red de Voorkempen » en « Vereniging van Schotenhof » betwisten uitdrukkelijk dat zij een beslissing om in rechte te treden zouden moeten voorleggen aangezien zij door een advocaat worden vertegenwoordigd. De Vlaamse Regering maakt niet aannemelijk dat de advocaat geen mandaat heeft om die rechtspersonen in de procedures voor het Hof te vertegenwoordigen. Voor het overige stellen zij dat zij als milieuverenigingen beschikken over het vereiste belang daar zij als potentiële procespartijen rechtstreeks en ongunstig kunnen worden geraakt door de bepaling die ze bestrijden. 4 Wat de omvang van de beroepen betreft A.2. De Vlaamse Regering voert in de zaken nrs. 7638, 7644 en 7656 aan dat de beroepen tot vernietiging enkel gericht zijn tegen artikel 6, 3°, van het decreet van 21 mei 2021 « tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures » (hierna : het decreet van 21 mei 2021). Het Hof dient zijn onderzoek en uitspraak in die zaken bijgevolg te beperken tot die bepaling. Ten aanzien van de middelen in de zaken nrs. 7638, 7644 en 7656 A.3.1. De verzoekende partijen in de zaken nrs. 7638, 7644 en 7656 voeren in een eerste middel de schending aan, door artikel 6 van het decreet van 21 mei 2021, van de bevoegdheidverdelende regels en van de artikelen 10, 11, 12, 13 en 23 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6, 13 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met artikel 9 van het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (hierna : het Verdrag van Aarhus), met het algemeen redelijkheidsbeginsel en de algemene beginselen van rechtsstaat en wettigheid, met de artikelen 142, 143, 159, 160 en 161 van de Grondwet, met artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met het recht van verdediging en met de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. Volgens de verzoekende partijen heeft de thans ingevoerde attentieplicht, die tevens een inspraakplicht inhoudt, tot gevolg dat de rechtzoekende de onder de bestreden regeling vallende Vlaamse bestuursrechtscolleges niet meer geldig kan verzoeken om, enerzijds, artikel 159 van de Grondwet toe te passen ten aanzien van onwettige bestuurshandelingen en, anderzijds, een ongrondwettige wetskrachtige norm buiten toepassing te laten na het stellen van een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT