Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2023-02-09

JurisdictionBélgica
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Judgment Date09 février 2023
ECLIECLI:BE:GHCC:2023:ARR.025
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.025
Docket Number25/2023
Grondwettelijk Hof Arrest nr. 25/2023 van 9 februari 2023 Rolnummer : 7891 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 40 en 41 van de wet van 30 juli 2022 « om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II », ingesteld door de nv « Derby » Het Grondwettelijk Hof samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters, W. Verrijdt en K. Jadin, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter P. Nihoul wijst na beraad het volgende arrest I. Onderwerp van de vordering en rechtspleging Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 november 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 november 2022, heeft de nv « Derby », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Joassart, advocaat bij de balie te Brussel, een vordering tot schorsing ingesteld van de artikelen 40 en 41 van de wet van 30 juli 2022 « om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2022). Bij hetzelfde verzoekschrift vordert de verzoekende partij eveneens de vernietiging van dezelfde wetsbepalingen. Bij beschikking van 23 november 2022 heeft het Hof de terechtzitting voor de debatten over de vordering tot schorsing bepaald op 21 december 2022, na de in artikel 76, § 4, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof bedoelde overheden te hebben uitgenodigd hun eventuele schriftelijke opmerkingen, in de vorm van een memorie, uiterlijk op 15 december 2022 in te dienen en een afschrift ervan binnen dezelfde termijn aan de verzoekende partij over te zenden, alsook aan de griffie van het Hof via mail op het adres « griffie@const-court.be ». De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. P. Levert, advocaat bij de balie te Brussel, heeft schriftelijke opmerkingen ingediend. 2 Op de openbare terechtzitting van 21 december 2022 : - zijn verschenen : . Mr. P. Joassart en Mr. J. Vande Lanotte, advocaat bij de balie te Gent, voor de verzoekende partij; . Mr. P. Levert, voor de Ministerraad; - hebben de rechters-verslaggevers K. Jadin en D. Pieters verslag uitgebracht; - zijn de voornoemde advocaten gehoord; - is de zaak in beraad genomen. De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. II. In rechte -A- Ten aanzien van het belang A.1.1. De verzoekende partij zet uiteen dat zij actief is op het gebied van spelen en weddenschappen, dat zij vergunninghouder F1 en F2 is en dat zij kansspelinrichtingen klasse IV uitbaat. Volgens haar raken de artikelen 40 en 41 van de wet van 30 juli 2022 « om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II » (hierna : de wet van 30 juli 2022) haar situatie rechtstreeks en ongunstig, aangezien die bepalingen de uitoefening van haar activiteiten inperken en haar dwingende verplichtingen opleggen. A.1.2. De Ministerraad voert aan dat artikel 40 van de wet van 30 juli 2022 geen nadeel berokkent aan de verzoekende partij. Hij is van mening dat die bepaling niet het voorwerp uitmaakt van enig middel, noch van enige kritiek vanwege de verzoekende partij. Hij voegt eraan toe dat die bepaling zich ertoe beperkt het wettelijke kader inzake gegevensbescherming uit te voeren. Hij besluit hieruit dat het beroep gedeeltelijk onontvankelijk is. Ten aanzien van het risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dat de onmiddellijke toepassing van de bestreden bepalingen zou kunnen veroorzaken A.2.1. De verzoekende partij doet gelden dat de vaste kansspelinrichtingen klasse IV, « sinds 1 oktober 2022 (datum van inwerkingtreding van de bestreden akte, artikel 16) », de gegevens van de spelers moeten registreren ingevolge de EPIS-controle (Excluded Persons Information System) en een kopie van die gegevens en van het document waaruit de identiteit van de betrokkene blijkt, moeten bewaren. De verzoekende partij legt een rapport over dat werd opgesteld door een bedrijfsrevisorenkantoor dat de gevolgen van de tenuitvoerlegging van de EPIS-controle voor haar financiële situatie analyseert. Zij onderstreept dat de in dat rapport gemaakte raming op 1 januari 2024 moet wordt geëvalueerd, maar dat de beschreven gevolgen zich nu reeds laten voelen. Op basis van dat rapport doet zij gelden dat de maatregel voor haar de volgende rampzalige gevolgen zal hebben : (1) een jaarlijkse vermindering van haar bedrijfsresultaat met 12,4 miljoen euro, (2) het ontslag van 70 « voltijdse equivalenten », dat zal leiden tot het definitieve verlies van de banen in kwestie en tot een totale desorganisatie en (3) de sluiting van 95 wedkantoren, die zal leiden tot het definitieve verlies van de overeenkomstige F2-vergunningen. 3 A.2.2. De Ministerraad onderstreept allereerst dat de artikelen 40 en 41 van de wet van 30 juli 2022 in werking zijn getreden op 18 augustus 2022. Volgens hem lijkt de verzoekende partij, wanneer zij verwijst naar een « bestreden akte », in werkelijkheid te verwijzen naar het koninklijk besluit van 20 maart 2022 « tot wijziging van twee Koninklijke Besluiten van 15 december 2004 met betrekking tot het EPIS-systeem en het toegangsregister ». Hij leidt hieruit af dat het onmiddellijke karakter van het door de verzoekende partij aangevoerde nadeel niet voortvloeit uit de bestreden bepalingen. Hij voegt eraan toe dat de registratieplicht niet is ingevoerd door de bestreden bepalingen, maar door artikel 31 van de wet van 7 mei 2019 « tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en tot invoeging van artikel 37/1 in de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij ». Vervolgens voert de Ministerraad aan dat het door de verzoekende partij voorgelegde rapport te dezen niet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT