Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2023-02-16

JurisdictionBélgica
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Judgment Date16 février 2023
ECLIECLI:BE:GHCC:2023:ARR.030
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.030
Docket Number30/2023
Grondwettelijk Hof Arrest nr. 30/2023 van 16 februari 2023 Rolnummer : 7885 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 februari 2022 « tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft bijkomende maatregelen voor het inschrijvingsrecht betreffende voorrangs- en ordeningscriteria », ingesteld door de Franse Gemeenschapsregering Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer samengesteld uit voorzitter P. Nihoul en de rechters-verslaggevers T. Detienne en W. Verrijdt, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut wijst na beraad het volgende arrest I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 november 2022 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 november 2022, heeft de Franse Gemeenschapsregering, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Tulkens, advocaat bij de balie te Brussel, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 3 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 februari 2022 « tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft bijkomende maatregelen voor het inschrijvingsrecht betreffende voorrangs- en ordeningscriteria » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2022). Op 12 december 2022 hebben de rechters-verslaggevers T. Detienne en W. Verrijdt, met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet ontvankelijk is. De verzoekende partij heeft een memorie met verantwoording ingediend. 2 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. II. In rechte -A- A.1. In hun conclusies genomen met toepassing van artikel 71 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof zijn de rechters-verslaggevers van oordeel dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht het Hof te verzoeken dat het vaststelt dat het beroep tot vernietiging dat de Franse Gemeenschapsregering heeft ingesteld, klaarblijkelijk niet ontvankelijk is, aangezien...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT