Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2022-10-27

JurisdictionBélgica
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Judgment Date27 octobre 2022
ECLIECLI:BE:GHCC:2022:ARR.137
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.137
Docket Number137/2022
Grondwettelijk Hof Arrest nr. 137/2022 van 27 oktober 2022 Rolnummer : 7518 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 « betreffende de arbeidsovereenkomsten », gesteld door de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel Het Grondwettelijk Hof samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, en de rechters T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune en E. Bribosia, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter P. Nihoul wijst na beraad het volgende arrest I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging Bij vonnis van 13 november 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 februari 2021, heeft de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld : « 1. Schendt artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in die zin geïnterpreteerd dat het een beletsel vormt voor het recht van een in de privésector tewerkgestelde werknemer om vóór zijn ontslag te worden gehoord, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, terwijl dat recht, overeenkomstig het adagium ‘ audi alteram partem ’, wordt gewaarborgd voor de statutaire ambtenaren ? 2. Schendt hetzelfde artikel, in die zin geïnterpreteerd dat het geen beletsel vormt voor het recht van een werknemer in de privésector om vóór zijn ontslag te worden gehoord, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ? ». Memories zijn ingediend door : - Boris Galimont, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. H. Herion, advocaat bij de balie te Brussel; 2 - de nv naar Frans recht « Europ Assistance », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J.-P. Cordier, Mr. A. Guerit en Mr. T. Lecomte, advocaten bij de balie te Brussel; - de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. N. Bonbled en Mr. D. Serafin, advocaten bij de balie te Brussel. Boris Galimont heeft ook een memorie van antwoord ingediend. Bij beschikking van 13 juli 2022 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers J.-P. Moerman en J. Moerman te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 1 augustus 2022 en de zaak in beraad zal worden genomen. Ingevolge de verzoeken van verschillende partijen om te worden gehoord, heeft het Hof bij beschikking van 22 augustus 2022 de dag van de terechtzitting bepaald op 21 september 2022. Op de openbare terechtzitting van 21 september 2022 : - zijn verschenen : . Mr. H. Herion, voor Boris Galimont; . Mr. T. Lecomte, tevens loco Mr. J.-P. Cordier en Mr. A. Guerit, voor de nv naar Frans recht « Europ Assistance »; . Mr. N. Bonbled en Mr. D. Serafin, voor de Ministerraad; - hebben rechter T. Giet, verslaggever ter vervanging van emeritus rechter J.-P. Moerman, en rechter J. Moerman verslag uitgebracht; - zijn de voornoemde advocaten gehoord; - is de zaak in beraad genomen. De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. II. De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil Op 19 december 2014 sluiten de nv naar Belgische recht « Europ Assistance », in haar hoedanigheid van werkgever, en Boris Galimont een arbeidsovereenkomst van bediende voor onbepaalde duur, die ingaat op 1 februari 2015. Op 27 februari 2018 geeft de nv naar Belgisch recht « Europ Assistance » aan Boris Galimont ontslag en geeft hem kennis van de dringende reden die, volgens haar, die beslissing tot beëindiging van de genoemde overeenkomst verantwoordt. Omdat hij het bestaan betwist van een dringende reden in de zin van artikel 35, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 « betreffende de arbeidsovereenkomsten » (hierna : de wet van 3 juli 1978), maakt Boris Galimont een zaak aanhangig bij de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel. Die oordeelt dat de nv naar Belgisch recht « Europ 3 Assistance » het bestaan van een dringende reden in de zin van die bepaling niet aantoont en veroordeelt dus de werkgever ertoe aan zijn voormalige bediende een ontslagvergoeding te betalen. Voor de Rechtbank betoogt Boris Galimont ook dat de nv naar Belgisch recht « Europ Assistance » een fout heeft begaan waardoor hij de kans om zijn betrekking te behouden heeft verloren, omdat zij hem niet heeft gehoord over de daden die zij hem verweet en die dat ontslag motiveerden, alvorens hem dat ontslag te geven. De Rechtbank merkt op dat de wet van 3 juli 1978 de werkgever die overweegt een arbeidsovereenkomst te beëindigen om een dringende reden niet ertoe verplicht de betrokken bediende te horen alvorens zijn beslissing te nemen. Zij voegt eraan toe dat artikel 35 van die wet niettemin in die zin zou kunnen worden geïnterpreteerd dat zij de werkgever toelaat de bediende te horen alvorens hem ontslag te geven om dat soort van reden. Zij merkt ook op dat de persoon die bij de overheid werkt in het kader van een statutaire relatie het recht heeft om voorafgaandelijk aan zijn afzetting te worden gehoord, krachtens het « principe van het voorafgaandelijk horen ». Gezien de arresten van het Hof nr. 86/2017 van 6 juli 2017 en nr. 22/2018 van 22 februari 2018 beslist de Rechtbank dan ook om de hiervoor weergegeven prejudiciële vragen te stellen. III. In rechte -A- A.1. Boris Galimont betoogt dat de eerste prejudiciële vraag bevestigend dient te worden beantwoord en dat de tweede prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. A.2.1. Boris Galimont voert twee bepalingen aan uit twee teksten die op 22 juni 1982 zijn aangenomen door de Algemene Conferentie van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT