Jugement/arrêt, Cour d'appel de Liège, 2024-05-23

JurisdictionBélgica
Judgment Date23 mai 2024
ECLIECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240523.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240523.1
Docket Number2023/SO/12
CourtCour d'appel de Liège
Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.19.0356.F M. M Mr. Stéphane Jans, advocaat bij de balie Brussel I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Franstalige correctionele rechtbank te Brussel van 22 februari 2019 De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan Voorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Michel Nolet de Brauwere heeft geconcludeerd. II. BESLISSING VAN HET HOF Beoordeling (...) Derde middel Het middel voert schending aan van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 13 EVRM. De appelrechters worden verweten dat zij het recht van de eiser op een daadwerkelijk rechtsmiddel hebben miskend, doordat zij geweigerd hebben een bewijs te weren dat de politie heeft verkregen door middel van een ongeoorloofde toegang tot de kruispuntbank van de voertuigen. Een doeltreffend rechterlijk toezicht, zoals gewaarborgd bij voormeld artikel 47, vereist dat het gerecht dat toezicht houdt op een beslissing die het recht van de Unie toepast, kan nagaan of de bewijzen waarop die beslissing steunt, niet zijn verkregen en aangewend met miskenning van de rechten die gewaarborgd worden door het voormelde recht, en inzonderheid door het Handvest. Een vonnis dat uitspraak doet over een vervolging, ingesteld wegens inbreuk op het wegverkeersreglement, is geen beslissing die het recht van de Europese Unie toepast. Een dergelijk vonnis kan in zoverre het aangevoerde artikel 47 niet schenden. De omstandigheid dat een bewijselement is verkregen met miskenning van het recht op het privéleven, gewaarborgd door artikel 8 EVRM, heeft niet noodzakelijkerwijs een miskenning van het recht op een eerlijk proces tot gevolg. De rechter moet in het licht van de gehele procedure beoordelen of de inbreuk op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT