2 AUGUSTUS 2002. - Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, inzonderheid op artikel 3, §§ 1 tot 3;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister van Landsverdediging, Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. § 1. De heer Lucien BUYSSE, Eregrootmaarschalk van het Hof, wordt benoemd tot Voorzitter van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, op voorstel van de Eerste Minister.

§ 2. De heer Fernand VAN HEMELRIJCK, Directeur-Generaal bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten, wordt benoemd tot plaatsvervangend Voorzitter van de Commissie, op voorstel van de Eerste Minister.

Art. 2. § 1. Worden benoemd tot leden van de Commissie :

  1. op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken : Mevr. Raymonde FOUCART, Directeur-Generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking;

  2. op voorstel van de Minister van Financiën : de heer Daniel DE BRONE, Directeur-Generaal bij het Ministerie van Financiën;

  3. op voorstel van de Minister van Justitie : Mevr. Karin WASTIAU, Adjunct-Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Justitie;

  4. op voorstel van de Minister bevoegd voor de oorlogsslachtoffers : Mevr. Renée GRABINER, Directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

    § 2. Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de leden bedoeld in § 1 :

  5. op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken : de heer Ivan HUBOT, Adviseur-Generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking;

  6. op voorstel van de Minister van Financiën : de heer Johan PIETERS, Directeur bij het Ministerie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT