28 NOVEMBER 2002. - Ministerieel besluit waarbij de invoer van voor inzaai bestemd hennepzaad, hennepzaad ander dan bestemd voor inzaai en ruwe hennep aan toezichtsmaatregelen onderworpen wordt

De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking,

De Minister van Financiën,

De Minister van Economie,

De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw,

Gelet op het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, gewijzigd door het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992 en het Besluit van de Raad van 1 januari 1995;

Gelet op de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1968, 6 juli 1978, 2 januari 1991 en 3 augustus 1992;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserij-producten, met name artikel 3, § 1, 1°, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad van 27 juli 2000 houdende een gemeenschappelijke ordening in de sector vezelvlas en -hennep, aangepast door Verordening (EG) nr. 651/2002 van de Commissie van 16 april 2002;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 2316/1999 van de Commissie van 22 oktober 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1157/2001 van de Commissie van 13 juni 2001;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 245/2001 van de Commissie van 5 februari 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 52/2002 van de Commissie van 11 januari 2002 en aangepast door Verordening (EG) nr. 651/2002 van de Commissie van 16 april 2002;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 578/2002 van de Commissie van 20 maart 2002 tot wijziging van de bijlage I van de Verordening (EEG) nr. 2658/1987 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief;

Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie, gegeven op 21 juni 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de verplichting zich vanaf 1 mei 2002 naar de Verordeningen van de Raad en van de Commissie te schikken,

Besluiten :

Artikel 1. Elke invoer van voor inzaai bestemd hennepzaad, hennepzaad ander dan bestemd voor inzaai en ruwe hennep wordt onderworpen aan de afgifte van een voorafgaande machtiging, certificaat voor ingevoerde hennep genoemd, waarvan het formulier als bijlage I bijgevoegd is. Het certificaat moet bij de invoer aan de Douane voorgelegd worden. De invoerder vermeldt het certificaatnummer in vak 44 van de douaneaangifte.

De algemene voorwaarden voor de afgifte en het gebruik van dit certificaat worden vastgelegd door het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT