3 DECEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, inzonderheid op de artikelen 148 en 149;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De artikelen 80 tot 83, 85 tot 87, 89, 91 tot 94, 96, 98, 100 tot 116, 135 en 147, § 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten treden in werking op 1 december 2002.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT