Besluit 2002/490 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende het reglement voor de toekenning van investeringssubsidies aan opvangtehuizen (VERTALING)., de 27 février 2003

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

Artikel 1. Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

het Lid van het College : het lid van het College belast met Sociale Actie en Gezin;

het bestuur : de diensten van de Franse Gemeenschapscommissie;

de maximaal subsidieerbare kost : het maximum bedrag van de aankopen en werken die in aanmerking komen voor het bepalen van het subsidiebedrag.

Art. 3. Dit besluit stelt de voorwaarden, procedures en modaliteiten vast voor de toekenning van subsidies van de Franse Gemeenschapscommissie voor het aankopen, bouwen, uitbreiden, inrichten, renoveren en uitvoeren van grotere herstelwerken aan en van gebouwen die gebruikt worden door erkende opvangtehuizen en voor de uitrusting en de bemeubeling ervan.

Van subsidiëring uitgesloten zijn : de aankoop van bouwgronden, van informaticamateriaal en van andere mobilair dan het installatiemobilair voor een pas verworven gebouw of in een nieuwbouw.

De beschikbare kredieten worden toegewezen volgens de volgende orde van afnemende prioriteit :

 1. veiligheid en heirkracht;

 2. afwerken van lopende gesubsidieerde werken;

 3. in overeenstemming brengen met de architectuurnormen vastgesteld door het College;

 4. werken aan of aankoop van gebouwen zonder stijging van het aantal erkende plaatsen;

 5. Uitbreiding van de opvangcapaciteit.

  HOOFDSTUK II. - De subsidiëring.

  Art. 4. De toekenning van subsidie voor het aankopen, bouwen, uitbreiden, inrichten, renoveren en uitvoeren van grotere herstelwerken is afhankelijk van het voldoen aan de volgende voorwaarden :

 6. de aanvrager moet het bewijs leveren dat hij bij machte is zijn deel van de kostprijs te financieren. Daartoe kan er rekening worden gehouden met de waarde van het terrein waarvan de aanvrager eigenaar is;

 7. de aanvrager mag geen gebouwen, uitrustingen of mobilair aankopen of werken aanvatten zonder het voorafgaand akkoord van het College;

 8. de aanvrager moet de door de reglementering opgelegde erkenningsvoorwaarden naleven;

 9. de aanvrager mag de bestemming van de gebouwen niet wijzigen zonder het voorafgaand akkoord van het College;

 10. de aanvrager mag zonder de voorgaande toelating van het College niet overgaan tot de verkoop van een gebouw waarvan de bouw of de aankoop werden gesubsidieerd en hij moet, in geval van vervreemding van dit gebouw, het niet afgeschreven deel van de gekregen subsidie en 50 %van de eventueel verkregen meerwaarde terugbetalen, uitgezonderd in geval van heirkracht;

 11. de aanvrager moet, in geval van vervreemding van een gebouw waarvan de renovatie of de inrichting werden gesubsidieerd, het niet afgeschreven deel van het subsidiebedrag terugbetalen, uitgezonderd in geval van heirkracht;

 12. de aanvrager die een subsidie vraagt voor het uitvoeren van werken moet bewijzen dat hij de eigenaar van het gebouw of de titularis van een erfpachtrecht op dat gebouw is;

 13. de aanvrager die een subsidie vraagt voor het bouwen van een gebouw moet bewijzen dat hij de eigenaar van de bouwgrond of de titularis van een erfpachtrecht op deze bouwgrond is.

  Art. 5. In afwijking van artikel 4, 7°, kan er ook aan de huurder subsidie worden toegewezen voor de inrichting, de renovatie of de grotere herstelwerken, mits er aan de volgende bijkomende voorwaarden wordt voldaan :

 14. het in te richten of te renoveren gebouw of gebouwendeel telt minsten 10 erkende plaatsen;

 15. de te subsidiëren werken zijn onontbeerlijk :

  1. om aan de veiligheidsnormen te voldoen;

  2. om te voldoen aan de architectuurnormen opgelegd door het besluit van 26 juli 2000 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van 27 mei 1999 betreffende de toekenning van de erkenning en van subsidies aan de opvangtehuizen;

 16. de aanvrager, huurder van het gebouw, sluit met de Franse Gemeenschapscommissie en met de eigenaar van het gebouw een driepartijen overeenkomst waarin :

  1. de eigenaar aan de huurder toestemming geeft voor het uitvoeren van de gesubsidieerde werken;

  2. de eigenaar zich verbindt tot de terugbetaling aan de Franse Gemeenschapscommissie van het niet afgeschreven deel van de subsidie bij vervreemding van het gebouw en bij de verbreking van de huurovereenkomst op zijn initiatief;

 17. de maximaal subsidieerbare kost wordt per 1 januari 2003 op 125.000 euro vastgesteld. Dit bedrag omvat de belasting op de toegevoegde waarde en de algemene kosten, zoals bepaald in artikel 44, eerste lid 1er, 3° niet. Dit bedrag wordt aangepast volgens de regeling die in artikel 7, § 2 wordt bepaald.

  Art. 6. § 1. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op 60 %van de aankoopprijs van het gebouw, met inbegrip van de akte- en registratiekosten, of van het bedrag van de opdracht voor werken of leveringen, zoals bepaald in artikel 44, voor zover dit bedrag niet hoger ligt dan het maximum vastgesteld in de artikelen 5 en 7.

  § 2. Het subsidiebedrag wordt echter vastgesteld :

 18. op 90 % van het bedrag van de werken, leveringen en prestaties die ervoor moeten zorgen dat een opvangtehuis dat erkend was door de Franse Gemeenschapscommissie voor de datum van het inwerking treden van dit besluit op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT