Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 25 april 2002 tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van een vermindering van de belasting op de inverkeersstelling (BIV) op grond van de emissienorm van de motor (zoals bepaald in Richtlijn 98/69/EG..., van July 08, 2002

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Dit decreet regelt een materie bedoeld in artikel 129 van de Grondwet.

Art. 2. Het Samenwerkingsakkoord van 25 april 2002 tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van een vermindering van de belasting op de inverkeersstelling (BIV) op grond van de emissienorm van de motor (zoals bepaald in Richtlijn 98/69/EG van 13 oktober 1998) of de aard van de aandrijvingsbrandstof, met inachtneming van de fiscale neutraliteit en ter voorkoming van de concurrentie tussen de Gewesten op het vlak van de inschrijving van de voertuigen wordt goedgekeurd.

Art. 3. De voertuigen die in aanmerking zijn gekomen voor de Europese goedkeuring nr. 98/69/B, nr. 1999/102B of nr. 1999/96B, worden geacht te beantwoorden aan de norm " euro 4 ".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 juli 2002.

De Minister-President,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe TechnologieÎn,

S. KUBLA

De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie,

J. DARAS

De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken,

M. DAERDEN

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu,

M. FORET

De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden,

J. HAPPART

De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,

Ch. MICHEL

De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid,

Th. DETIENNE

De Minister van Tewerkstelling en Vorming,

Mevr. M. ARENA

BIJLAGE.

Art. N. Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT