14 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit betreffende de aanvulling van bijlage 2 van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 op de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, inzonderheid op artikel 51, derde lid;

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de instellingen van de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 60bis vervangen bij de wet van 7 januari 2002;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit samengeordend bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 46;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 17 juli 1985, 7 oktober 1987, 29 mei 1989 en 2 juni 1989, 2 augustus 1990 en 31 oktober 1990, 10 september 1991 en 18 november 1991, 25 mei 1992, 10 april 1995, 25 september 1995, 20 oktober 1995, 15 september 1997, 16 september 1997 4 augustus 1998, 26 januari 1999, 27 mei 1999, 13 juni 1999, 11 oktober 2000, 8 februari 2001, 8 mei 2001, 30 juli 2003 et 10 november 2004;

Gelet op het akkoord van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 6 september 2007;

Gelet op het akkoord van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 6 september 2007;

Gelet op het akkoord van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 13 september 2007;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse Regering van 21 september 2007;

Gelet op het akkoord van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 september 2007;

Gelet op het akkoord van de Waalse Gewestregering van 14 november 2007;

Gelet op het akkoord van de Franse Gemeenschapsregering van 29 februari 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van financiën gegeven op 16 april 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken gegeven op 18 juni 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 10 mei 2007;

Gelet op het protocol nr. 143/1 van 11 juli 2008 van het Sectorcomité I;

Gelet op het advies 44.932/V van de Raad van State, gegeven op 11 augustus 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en van Onze Staatssecretaris voor Begroting...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT