26 OKTOBER 2004. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot ontslag en benoeming van de leden (en experten) van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1998 tot vaststelling van de algemene regels betreffende de organisatie en de werking van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 december 2003 en inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot ontslag en benoeming van leden (en experten) van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven en van Onze Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan de volgende leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling wordt eervol ontslag verleend :

- de heer Luc Mabille, vertegenwoordiger van Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

- de heer Olivier De Cock, vertegenwoordiger van Onze Minister van Werk en Pensioenen;

- Mevr. Renata Vandeputte, vertegenwoordigster van Onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking;

- de heer Denis Ronday, vertegenwoordiger van Onze Minister van Financiën;

- Mevr. Els Brouwers, vertegenwoordigster van Onze Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid;

- de heer Steven Vermeulen, vertegenwoordiger van Onze Minister van Mobiliteit en Sociale Economie;

- Mevr. Agnès Segers, vertegenwoordigster van Onze Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid;

- de heer Koen Locquet, vertegenwoordiger van Onze Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling;

- de heer Dimitri Dombret, vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor Europese Zaken;

- de heer Toon Wassenberg, vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het Werk;

- de heer Eric Mercenier, vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een Handicap.

Art. 2. Worden benoemd tot leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling :

- de heer Luc Mabille als vertegenwoordiger van Onze Minister van Financiën;

- de heer Pascal Grégoire als vertegenwoordiger van Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

- de heer Patrick...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT