29 AUGUSTUS 2009. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 2008 tot ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 januari 2009;

Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat en Energie, tot wiens bevoegdheden de Duurzame Ontwikkeling en het Leefmilieu behoren, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Besluit :

Artikel 1. Aan de volgende leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling wordt eervol ontslag verleend :

- Mevr. Davine Dujardin als vertegenwoordigster van Onze Eerste Minister;

- de heer Jean-Marc Galand als vertegenwoordiger van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen;

- de heer Pierre Du Ville als vertegenwoordiger van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

- Mevr. Nele Roobrouck als vertegenwoordigster van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken;

- de heer Sven Vaneycken als vertegenwoordiger van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Institutionele Hervormingen;

- de heer Nicolas De Coster als vertegenwoordiger van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen;

- de heer Fons Borginon als vertegenwoordiger van Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

- de heer Pierre-Jean Delvoye als vertegenwoordiger van Onze Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid;

- Mevr. Duciella Tabbara als vertegenwoordigster van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden;

- de heer Alfons Vanheusden als vertegenwoordigster van Onze Minister van Landsverdediging;

- de heer Hervé Parmentier als vertegenwoordiger van Onze Minister van Klimaat en Energie;

- Mevr. Marie Cherchari als vertegenwoordigster van Onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking;

- Mevr. Laurence Dayez als vertegenwoordigster van Onze Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven;

- Mevr. Els Van Gelder als vertegenwoordigster van Onze Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen;

- de heer Eugene Dimmock als vertegenwoordiger van Onze Minister van Migratie- en Asielbeleid;

- de heer Marc Roman als vertegenwoordiger van Onze...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT