28 SEPTEMBER 2008. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 2008 tot ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 september 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat en Energie, tot wiens bevoegdheden de Duurzame Ontwikkeling en het Leefmilieu behoren, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan de volgende leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling wordt eervol ontslag verleend :

- Mevr. Nele Roobrouck, als vertegenwoordigster van Onze Eerste Minister;

- de heer Luc Mabille, als vertegenwoordiger van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen;

- Mevr. Davine Dujardin, als vertegenwoordigster van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen;

- de heer Pierre Du Ville, als vertegenwoordiger van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

- de heer Tom Dekeyser, als vertegenwoordiger van Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

- de heer Fons Borginon, als vertegenwoordiger van Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

- de heer Jean Renault, als vertegenwoordiger van Onze Minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw;

- de heer Johan Vandenbussche, als vertegenwoordiger van Onze Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie;

- de heer Nicolas De Coster, als vertegenwoordiger van Onze Minister van Werk;

- de heer Luc Schiepers, als vertegenwoordiger van Onze Minister van Justitie;

- de heer Alfons Vanheusden, als vertegenwoordiger van Onze Minister van Landsverdediging;

- de heer Hervé Parmentier, als vertegenwoordiger van Onze Minister van Klimaat en Energie;

- Mevr. Marie Cherchari, als vertegenwoordigster van Onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking;

- Mevr. Tinneke Huyghe, als vertegenwoordigster van Onze Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven;

- Mevr. Nadine Gouzée, als vertegenwoordigster van het Federaal Planbureau.

Art. 2. Worden benoemd tot leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling :

- Mevr. Davine Dujardin als vertegenwoordigster van Onze Eerste Minister;

- de heer Jean-Marc...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT