31 JANUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vervanging van een lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 december 1998, 25 november 1999, 14 maart 2000, 24 juni 2000, 7 november 2000, 14 februari 2001, 22 oktober 2001 en 29 november 2002;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en van Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Eervol ontslag als lid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling wordt verleend aan de heer Vincent Hanchir, adviseur bij het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.

Art. 2. De heer Pierre-Paul Hermoye, eerstaanwezend ingenieur - hoofd van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT