5 MAART 2008. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coˆrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot ontslag en benoeming van de leden en de experts van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 oktober 2004;

Gelet op de koninklijke besluiten van 26 oktober 2004, 5 maart 2006, 19 maart 2007 en 21 april 2007 houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciÎn, gegeven op 28 februari 2008;

Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat en Energie, tot wiens bevoegdheden de Duurzame Ontwikkeling en het Leefmilieu behoren, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan de volgende leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling wordt eervol ontslag verleend :

- Mevr. Nele Roobrouck als vertegenwoordigster van Onze Eerste Minister,

- de heer Julien Damilot als vertegenwoordiger van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie;

- Mevr. Catherine Lejeune als vertegenwoordigster van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciÎn;

- de heer Kevin De Coninck als vertegenwoordiger van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken;

- Mevr. MichËle Oleo als vertegenwoordigster van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken;

- Mevr. Adriana Laskaris als vertegenwoordigster van Onze Minister van Buitenlandse Zaken;

- Mevr. Martine Van Liefferinge als vertegenwoordigster van Onze Minister van Landsverdediging;

- de heer Nicolas Van Ackere als vertegenwoordiger van Onze Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid;

- Mevr. Patricia Bernaert als vertegenwoordigster van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

- Mevr. AmÈlie Debaudrenghien als vertegenwoordigster van Onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking;

- de heer Pierre-Jean Delvoye als vertegenwoordiger van Onze Minister van Middenstand en Landbouw,

- de heer Johan Vandenbussche als vertegenwoordiger van Onze Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen;

- Mevr. Cathy Plasman als vertegenwoordigster van Onze Minister van Mobiliteit;

- Mevr...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT