19 MAART 2007. - Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de algemene regels inzake de organisatie en de werking van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen stelt de nieuwe regels inzake de organisatie en de werking van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) vast. Artikels 352 en 353 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen hebben immers respectievelijk de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling aangevuld en gewijzigd. Hierdoor is een wijziging van de heden bestaande reglementering noodzakelijk geworden.

De tekst werd aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State. Ingevolge de opmerking bij de artikels 22, 24 en 25 dat « Bij gebreke aan overgangsbepalingen in het besluit dat thans in ontwerpvorm voorligt, zullen die termijnen ook voor het jaar 2007 dienen te worden nageleefd. Het staat aan de stellers van het ontwerp om te oordelen of voor het jaar 2007 niet in een aangepaste regeling moet worden voorzien, » werd er voor gekozen om deze termijnen voor het jaar 2007 te handhaven.

Bespreking van de artikelen

HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1 stelt de definities vast.

HOOFDSTUK II. - De Samenstelling van de Commissie

Artikel 2 voorziet in de aanstellingswijze van de plaatsvervangers van de leden van de ICDO.

Artikel 3 regelt dat de ICDO wordt bijgestaan door experts met raadgevende stem. Een eerste groep van experts is samengesteld uit een vertegenwoordiger van elke federale overheidsdienst, van elke programmatorische federale overheidsdienst en van het Ministerie van Landsverdediging. Een tweede groep van experts wordt gevormd door de ambtenaren die omwille van hun specifieke betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling in de ICDO benoemd worden. Dit maakt het onder meer mogelijk om bijkomende experts aan te stellen, indien bepaalde federale overheidsdiensten bevoegd zijn voor meerdere beleidsdomeinen die met duurzame ontwikkeling verband houden. Een laatste groep van experts betreft externe experts die niet permanent aan de ICDO worden toegevoegd.

HOOFDSTUK III. - Het Bureau

Artikels 4 tot 8 stellen de werking van het Bureau van de ICDO en zijn taken vast. Zij behoeven geen commentaar.

HOOFDSTUK IV. - De Vergaderingen van de Commissie

Artikelen 9 tot 14 regelen onder meer de uitnodigingen voor en het verloop van de vergaderingen van de ICDO. Zij behoeven geen commentaar.

HOOFDSTUK V. - De Werkgroepen

Artikelen 15 tot 19. regelen de werking van de werkgroepen van de ICDO. Daarbij is in een duidelijke interactie tussen de ICDO en haar werkgroepen voorzien. In de eerste plaats dient de voorzitter van een werkgroep regelmatig de ICDO op de hoogte brengen van de werkzaamheden van zijn werkgroep. Ten tweede dient elke werkgroep regelmatig rapporten op te stellen en deze aan de ICDO voor te leggen via het Bureau.

HOOFDSTUK VI. - De Subcommissie

Administratieve Coördinatie

Artikel 20 voorziet in de creatie van een permanente werkgroep binnen de ICDO, namelijk de subcommissie « Administratieve Coördinatie, » om de werkzaamheden van de cellen duurzame ontwikkeling, opgericht bij het koninklijk besluit van 22 september 2004, te coördineren. Het betreft haar enige opdracht. De ICDO kan haar derhalve geen andere opdrachten toevertrouwen.

HOOFDSTUK VII. - Het Secretariaat

Artikel 21 stelt de taken van het Secretariaat van de ICDO vast die niet in andere hoofdstukken van dit ontwerp worden vastgelegd.

HOOFDSTUK VIII. - Jaarlijkse Rapporten van de Leden

Artikel 22 bepaalt dat de ICDO-leden hun jaarlijks rapport over het gevoerde duurzame ontwikkelingsbeleid in de administraties en de publieke instellingen die zij vertegenwoordigen, uiterlijk op 31 januari van elk kalenderjaar moeten indienen bij het Secretariaat.

Artikel 23 legt de minimumstructuur van dit jaarlijks rapport vast en bepaalt dat de ICDO jaarlijks de structuur ervan vaststelt op voorstel van het Bureau.

HOOFDSTUK IX. - Activiteitenverslag

Artikel 24 regelt de werkzaamheden rond het jaarlijks activiteitenverslag van de ICDO. Dit artikel behoeft geen commentaar.

HOOFDSTUK X. - Het Federaal Rapport

Artikel 25 stelt de interactie vast tussen de ICDO en het Federaal Planbureau op het vlak van het tweejaarlijks Federaal Rapport inzake Duurzame Ontwikkeling. Aangezien dit Rapport en het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling op elkaar afgestemd zijn in het kader van de leercyclus die de voormelde wet van 5 mei 1997 instelt, is een discussie over de structuur en de inhoud van elk Rapport binnen de ICDO logisch. Dit artikel legt de basis voor deze discussie.

HOOFDSTUK XI. - Het Plan

Artikelen 26 tot 28 stellen de werkzaamheden rond het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling vast.

Artikel 26 regelt dat een oriëntatienota het uitgangspunt is voor de werkzaamheden rond elk nieuw Plan. Het ontwerp van oriëntatienota wordt door het Bureau van de ICDO opgesteld. Vervolgens behandelt de ICDO deze nota in twee lezingen. Gelet op de beschreven procedure wordt de definitieve versie van de oriëntatienota minstens zevenentwintig maanden voor het verstrijken van de lopende planperiode vastgesteld door de ICDO.

Vervolgens heeft de ICDO minstens vijftien maanden om het nieuwe Voorontwerp van Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling te schrijven. Artikel 27 bepaalt immers dat elk Voorontwerp minstens twaalf maanden voor het verstrijken van de lopende planperiode moet worden opgesteld.

Artikel 28 regelt de werkzaamheden met betrekking tot de redactie van het Ontwerp van Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling. In de eerste plaats legt dit artikel vast dat de ICDO beslist welk gevolg er dient gegeven te worden aan de adviezen en opmerkingen die met betrekking tot het Voorontwerp werden geformuleerd. Zij neemt deze beslissing op basis van werkdocumenten, waaronder een synthesedocument van alle ontvangen adviezen en opmerkingen, die het Secretariaat opstelt in overleg met het Bureau van de ICDO.

Op grond van de beslissing van de ICDO over het gevolg dat aan de ontvangen adviezen en reacties dient te worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT