19 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op de wet van 30 juli 2010 tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 2009 houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 november 2010;

Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat en Energie, tot wiens bevoegdheden de Duurzame Ontwikkeling en het Leefmilieu behoren, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Aan de volgende leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling wordt eervol ontslag verleend :

- Mevr. Davine Dujardin als vertegenwoordigster van Onze Eerste Minister;

- Mevr. Jihane Annane als vertegenwoordigster van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen;

- de heer Pierre Du Ville als vertegenwoordiger van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

- de heer Sven Vaneycken als vertegenwoordiger van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen;

- de heer Nicolas De Coster als vertegenwoordiger van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen;

- Mevr. Nele Roobrouck als vertegenwoordigster van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting;

- de heer Renaud Gosselin als vertegenwoordiger van Onze Minister van Pensioenen en Grote Steden;

- Mevr. Leen Bogaerts als vertegenwoordigster van Onze Minister van Justitie;

- de heer Pierre-Jean Delvoye als vertegenwoordiger van Onze Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid;

- de heer Tim Van Belleghem als vertegenwoordiger van Onze Minister van Landsverdediging;

- de heer Cédric van de Walle als vertegenwoordiger van Onze Minister van Klimaat en Energie;

- de heer Wim Schaerlaekens als vertegenwoordiger van Onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking;

- de heer Geert Dewulf als vertegenwoordiger van Onze Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven;

- de heer Philip Naert als vertegenwoordiger van Onze Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen;

- de heer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT