19 NOVEMBER 2002. - Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

De Minister van Economie,

Gelet op de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, inzonderheid op artikel 60;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien, inzonderheid op artikel 20, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 september 1994;

Gelet op de met redenen omklede adviezen van de Commissie, gegeven op 23...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT