Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen., de 30 mars 1994

Artikel 1. In artikel 14, ß 2, eerste lid van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, gewijzigd bij de wetten van 23 december 1974 en 26 juni 1992, worden de percentages " 76,25 ", " 18,50 " en " 5,24 " respectievelijk vervangen door de percentages " 76,78 ", " 17,27 " en " 5,95 ".

Art. 2. Dit besluit heeft uitwering met ingang van 1 januari 1993.

Art. 3. Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw,

  1. BOURGEOIS

De Minister van de Sociale Zaken,

Mevr. M. DE GALAN

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 14, ß 2, gewijzigd bij de wetten van 23 december 1974, 30 december 1988, 26 juni 1992 en 30 december 1992;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoˆrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT