Benoeming van een voorzitter en van een plaatsvervangend voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I) Tijdens zijn plenaire vergadering van 30 maart 2006 is de Sen

Benoeming van een voorzitter en van een plaatsvervangend voorzitter van het Vast ComitÈ van toezicht op de inlichtingendiensten (ComitÈ I)

Tijdens zijn plenaire vergadering van 30 maart 2006 is de Senaat, overeenkomstig artikel 28, eerste lid, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten, overgegaan tot de benoeming van een voorzitter en van een plaatsvervangend voorzitter van het Vast ComitÈ van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (ComitÈ I).

De heer Guy Rapaille, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik, werd verkozen verklaard tot voorzitter.

De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT