Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw., de 29 octobre 2007

Artikel 1. Artikel 3 van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw wordt vervangen door wat volgt :

" Art. 3. De nadere specificaties, zoals bedoeld in de bijlage n I tot en met VI van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen, worden vastgelegd in bijlage IV bij dit besluit.

Het hoofd van het Vlaams Energieagentschap kan technische richtsnoeren vastleggen met betrekking tot de praktische toepassing van deze nadere specificaties. "

Art. 2. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage IV toegevoegd, die bij dit ministerieel besluit is gevoegd.

Brussel, 29 oktober 2007.

H. CREVITS

BIJLAGE.

Art. N. Transmissie referentie document

(Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 13-11-2007, p. 57180-57267).

Aanhef

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet, inzonderheid op artikel 16;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT