11 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit houdende organisatie van de toekenning van toelagen aan projecten van informatieverspreiding en informatiesessies voorgesteld door verenigingen en aan reportageprojecten voorgesteld door media in het kader van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 4, § 2;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, derde lid;

Gelet op de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 december 2003;

Gelet op het advies 36.061/3 van de Raad van State, gegeven op 18 november 2003, met toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder :

 1. « voorontwerpplan » : het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008;

 2. « raadpleging » : de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008;

 3. « verenigingen » : met verenigingen worden in eerste instantie verenigingen met rechtspersoonlijkheid bedoeld, maar ook feitelijke verenigingen kunnen zich kandidaat stellen.

  Art. 2. In het kader van de raadpleging kan door de Minister van Duurzame Ontwikkeling een toelage van maximaal 2.500 EUR toegekend worden aan projecten van informatieverspreiding voorgesteld door verenigingen en aan reportageprojecten voorgesteld door de media. Dit alles binnen de grenzen van de ter beschikking zijnde middelen.

  De toegekende toelage zal aangewend worden in het kader van de hierboven vermelde informatieverspreiding, infosessies, of het maken van reportages.

  Art. 3. § 1. De kandidaatsdossiers moeten vóór 9 januari 2004 worden ingediend bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling, North Plaza A, 8e verdieping, Koning Albert II-laan 9, te 1210 Brussel. Zij zullen omvatten :

 4. een beschrijving van het project;

 5. de totaal gevraagde financiering;

 6. een voorlopig evaluatierooster dat zal dienen om, a posteriori, de impact van het project in te schatten bij de bevolking in het algemeen en bij de doelgroep in het bijzonder;

 7. elk ander element dat toestaat te oordelen over de in artikel 4, § 2, vermelde selectiecriteria.

  § 2. Deze projecten zullen volgende elementen omvatten:

 8. een toelichting bij het concept duurzame...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT