30 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Informatie- en communicatietechnologie

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Informatie- en communicatie-technologie, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 januari 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Informatie- en communicatietechnologie wordt vervangen als volgt :

De Federale Overheidsdienst Informatie- en communicatietechnologie neemt, op de datum vastgesteld door de minister tot wiens bevoegdheid de ambtenarenzaken behoort, de volgende diensten of delen van diensten over :

1° het deel van de diensten van het Ministerie van Ambtenarenzaken belast met de opdrachten van de Federale Overheidsdienst Informatie- en communicatietechnologie.

De desbetreffende personeelsleden worden aangeduid overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT