30 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Informatie- en communicatietechnologie., de 30 janvier 2002

Artikel 1. Artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Informatie- en communicatietechnologie wordt vervangen als volgt :

" De Federale Overheidsdienst Informatie- en communicatietechnologie neemt, op de datum vastgesteld door de minister tot wiens bevoegdheid de ambtenarenzaken behoort, de volgende diensten of delen van diensten over :

  1. het deel van de diensten van het Ministerie van Ambtenarenzaken belast met de opdrachten van de Federale Overheidsdienst Informatie- en communicatietechnologie.

    De desbetreffende personeelsleden worden aangeduid overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten;

  2. de dienst FEDENET van de Diensten van de Eerste Minister, met uitzondering van het deel dat door de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten overgenomen wordt. ".

    Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

    Art. 3. Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen is belast met de uitvoering van dit besluit.

    Gegeven te Brussel, 30 januari...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT