30 APRIL 2009. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 tot vaststelling van de administratieve toestand en de individuele geldelijke rechten van de contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Het Verenigd College,

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 79, § 1;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 tot vaststelling van de administratieve toestand en de individuele geldelijke rechten van de contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 december 2008;

Gelet op het advies van de Directieraad;

Gelet op het akkoord van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 29 januari 2009;

Gelet op het akkoord van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, gegeven op 29 januari 2009;

Gelet op het protocol nr 2008/18 van het Sectorcomité XV van 15 december 2008;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De in bijlage bij het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 tot vaststelling van de administratieve toestand en de individuele geldelijke rechten van de contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad gevoegde tabel, wordt vervangen door de in bijlage bij dit besluit gevoegde tabellen.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2008.

Art. 3. De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, worden belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 30 april 2009.

Voor het Verenigd College :

De Leden van het Verenigd College,

bevoegd voor het Openbaar Ambt,

P. SMET

BIJLAGE

TABELLEN DER BIJZONDERE WEDDENSCHALEN VANAF 1 DECEMBER 2008

IndiceIndicieA 200A 210A 220Augmentationsintercalaires 12 x 2 1.111,0011 x 2 1.384,003 x 1 697,00Tussentijdseverhogingen 8 x 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT