1 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de modaliteiten voor indienen van de aanvraag en voor het verkrijgen van de toelating tot indienststelling van de subsystemen en de voertuigen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap, de artikelen 28 en 31;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op advies nr. 49.433/4 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder :

  1. « wet » : de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap;

  2. « nieuw project » : eerste installatie van één of meerdere subsystemen op een al bestaande infrastructuur of op een nieuwe infrastructuur.

HOOFDSTUK 2. - Toepassing van de toelatingsprocedure tot indienststelling

Art. 3. In geval van vernieuwing, verbetering of een nieuw project dient de aanbestedende dienst een conceptdossier in bij de veiligheidsinstantie. Dit dossier bevat een beschrijving van het project. De veiligheidsinstantie onderzoekt de inhoud van het conceptdossier binnen een termijn van twee maanden.

Art. 4. Het conceptdossier bevat de volgende elementen :

- een beschrijving van de werken en, desgevallend, een algemene beschrijving van de fasering;

- de categorie van werken (grote verbetering of nieuw project);

- de lijst van de toegepaste TSI;

- de lijst van de technische normen en specificaties die van toepassing zijn.

Art. 5. In geval van een vernieuwing, verbetering of een nieuw project dient de aanbestedende dienst eveneens een volledig dossier in (zodra het project afgerond is) bij de veiligheidsinstantie.

Art. 6. De veiligheidsinstantie kan in het kader van het bestuderen van het dossier bijkomende documenten of bijkomende informatie opvragen bij de aanbestedende dienst.

Art. 7. De veiligheidsinstantie houdt in het kader van het onderzoek van het dossier rekening met de uitvoeringstrategie aangeduid in de van toepassing zijnde TSI, met de omvang van de werkzaamheden en de invloed op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT