Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van indicatieve onderzoeken in geval van definitieve sluiting van een tankstation (VERTALING)., de 17 juillet 2008

Artikel 1. In artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van indicatieve onderzoeken in geval van definitieve sluiting van een tankstation worden de woorden "twaalf maanden na de inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 betreffende de financiering van de sanering van de tankstations" vervangen door de woorden "30 juni 2009."

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 juli 2008.

De Minister-President,

R. DEMOTTE

De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme,

B. LUTGEN.

Aanhef

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 15 mei 2003 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 betreffende de financiering van de bodemsanering van tankstations;

Gelet op het decreet van 24 mei 2007 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 1999 tot wijziging van titel III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming door de invoeging van specifieke bepalingen die toepasselijk zijn op de installatie en de uitbating van benzinestations, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2000 en bij het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van indicatieve onderzoeken in geval van definitieve sluiting van een tankstation, zoals gewijzigd bij de besluiten van 7 juli 2005 en 22 maart 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juli 2008;

Gelet op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI