Indexering van de bijdrage aan het fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, de 13 octobre 2022

Artikel M.

Indexering van de bijdrage aan het fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand

Overeenkomstig artikel 5, § 2 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand wordt de bijdrage aan het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand geïndexeerd met 10 procent telkens als het indexcijfer van de consumptieprijzen van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT