Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 21 juni 2011 worden de cursussen van nive

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs

Bij ministerieel besluit van 21 juni 2011 worden de cursussen van niveau II als cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs, ingericht door het Institut Roger Guilbert, te Brussel, als cursus bedoeld in artikel 33, § 2, van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT