Huishoudelijk Reglement van de Watering ' Het Velpedal '., de 26 novembre 2009

TITEL I. - Inrichting en doel

Artikel 1. Alle erven gelegen binnen de grenzen van het bij dit reglement gevoegd plan vormen een watering onder de benaming : watering " Het Velpedal ".

Het gebied van de watering bevindt zich geheel of gedeeltelijk op het grondgebied van de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Lubbeek, Glabbeek, Bekkevoort, Tielt-Winge, Kortenaken, Linter, Geetbets, Zoutleeuw en van de stad Tienen. De watering is gelegen binnen het bekken van de Demer, het deelbekken van de Velpe en het Waterschap Demer-Zuid.

Art. 2. De watering is een openbaar bestuur, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 in uitvoering van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen met als taak binnen de grenzen van haar territoriaal gebied :

1) Het verwezenlijken van de doelstellingen en het rekening houden met de beginselen zoals bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.

2) Het onderhouden van draineringen.

3) Alle zodanige beslissingen te nemen die de algemene vergadering in het belang van de watering nodig zal achten.

Art. 3. De watering heeft haar zetel in de gemeente Glabbeek.

TITEL II. - Het beheer van de watering

HOOFDSTUK 1. - De algemene vergadering

Art. 4. De legger van de in de watering gelegen erven wordt jaarlijks herzien en dit uiterlijk op 1 januari.

Met het oog op de herziening zal de legger gedurende de maanden januari en februari ter inzage liggen op het kantoor van de ontvanger-griffier tijdens de kantooruren. Het recht van inzage en van aantekening van bezwaar tegen de in de legger voorkomende gegevens, wordt elk jaar via een bericht op het aanslagbiljet van het voorafgaande jaar bekendgemaakt.

Art. 5. De algemene vergadering van de watering wordt gevormd door de stemgerechtigde ingelanden.

Zijn ingelanden, zij die een zakelijk recht bezitten waaraan het genot van één of meer binnen het gebied van de watering gelegen erven verbonden is, met name een recht van eigendom, van vruchtgebruik, van erfpacht, van opstal, van gebruik of van bewoning.

Zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering : de ingelanden die houder zijn van zakelijke rechten waaraan het genot verbonden is van één of meer in het gebied van de watering gelegen erven, op voorwaarde dat de oppervlakte van deze één of meer erven minstens 5 hectaren bedraagt.

Art. 6. Ingelanden die afzonderlijk geen stemrecht hebben kunnen deze zakelijke rechten, zonder fractionering, tot het in artikel 5 bepaalde minimum groeperen om gezamenlijk een stemgerechtigde voor de algemene vergadering aan te stellen.

Zij die van dit recht wensen gebruik te maken, dienen hiervoor een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze vóór één september per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter ter zetel van de watering te laten geworden.

De aangeduide stemgerechtigde kan zich door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen tenzij de overeenkomst anders bepaalt.

Deze groeperingen worden, behoudens tegenstrijdig beding in de overeenkomst, geacht een onbepaalde duur te hebben. Aldus zullen zij jaarlijks bij het herzien van de lijst der stemgerechtigden op de lijst gehandhaafd worden, tenzij op dat ogenblik wordt vastgesteld :

 1. dat de vereiste gezamenlijke oppervlakte van minimum 5 hectaren volle eigendom niet meer wordt bereikt;

 2. of dat één of meer der gegroepeerde ingelanden afzonderlijk stemrecht zou gekregen hebben, daarin begrepen de verkrijging van stemrecht zoals bepaald in artikel 32, tweede alinea, van de wet van 5 juli 1956;

 3. of dat één of meer der gegroepeerde ingelanden is overleden. Voor de handhaving van de groepering met de erfgenamen, die aan de wettelijke voorwaarden tot groepering zouden voldoen, is ten aanzien van de watering een nieuwe overeenkomst noodzakelijk;

 4. of dat één of meer der gegroepeerden aan de voorzitter zijn of hun beslissing hebben te kennen gegeven een einde aan de groepering te stellen, hetgeen tegenover de watering enkel geldige uitwerking zal hebben indien de overeenkomst van onbepaalde duur is en bedoeld aangetekend schrijven vóór 1 september aan de voorzitter wordt verzonden. Deze kennisgeving aan de voorzitter dient schriftelijk te gebeuren, hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij tegen ontvangstbewijs en dit ter zetel van de watering;

 5. of dat de in de overeenkomst bepaalde duur is verstreken;

 6. of dat aan de overeenkomst met bepaalde duur vroegtijdig een einde is gesteld middels een kennisgeving van een van de gegroepeerden. Deze kennisgeving dient schriftelijk te gebeuren, hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij tegen ontvangstbewijs en dit aan de voorzitter ter zetel van de watering.

  Art. 7. De lijst van de stemgerechtigden wordt jaarlijks vóór één oktober door het bestuur herzien en wordt op 31 december van elk jaar definitief afgesloten met inachtneming van de beslissingen van de Deputatie, nadat zij gedurende één maand te rekenen vanaf één oktober ter inzage zal hebben gelegen op het kantoor van de ontvanger-griffier tijdens zijn gewone kantooruren.

  Zij die op de aldus vastgestelde lijst niet voorkomen hebben geen recht van stemmen in de loop van het volgend jaar. Zij die er wel op voorkomen, hebben recht van stemmen in de loop van het volgend jaar ook al voldoen zij in dat jaar niet meer aan de vereisten om stemgerechtigd ingelande te zijn.

  Art. 8. Ingelanden die rechten hebben op onverdeelde goederen verkrijgen stemrecht op voorwaarde dat deze rechten betrekking hebben op minstens de in artikel 5 vereiste grondoppervlakte. Zij kunnen dit stemrecht uitoefenen in de voorwaarden bepaald bij artikel 17 der wet van 5 juli 1956.

  De overeenkomst, waarbij de gemeenschappelijke mandataris wordt aangesteld, of bij gebrek aan overeenstemming, de aanstelling door de vrederechter, dient voor één september aan de voorzitter bezorgd te worden, hetzij per aangetekende zending, hetzij tegen ontvangstbewijs.

  De in de overeenkomst aangeduide stemgerechtigde kan zich door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen, tenzij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst verboden wordt.

  Behoudens een andersluidende overeenkomst wordt de persoon aan wie de uitnodiging tot de algemene vergadering wordt gestuurd geacht de gemeenschappelijke mandataris van de onverdeeldheid te zijn. De uitnodiging...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT