Huishoudelijk Reglement van het Directiecomité van de FOD Justitie. - Wijziging van het hoofdstuk IV. - Bijzondere bepalingen inzake bevorderingen naar de hogere klasse wat de bevorderingsprocedures betreft, die uitsluitend voor de ambtenaren van de FOD Justitie openstaan, de 4 octobre 2021

Artikel 1. In het Huishoudelijk Reglement van het Directiecomité van de FOD Justitie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2003, laatste wijziging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 september 2020, wordt het artikel 23bis, vervangen bij de wijziging van het huishoudelijk reglement gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2018 en gewijzigd bij de wijziging van het huishoudelijk reglement gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2019, vervangen als volgt:

" Art.23bis. § 1. Het Directiecomité onderzoekt de gevoerde procedure en de ontvankelijkheid van de kandidaturen.

§ 2. Om de titels en de verdiensten van de kandidaten te beoordelen, worden de technische en/of generieke competenties, alsook de motivatie en de visie van de kandidaten beoordeeld in één of meer proeven, volgens de modaliteiten die in de kennisgeving van de vacature worden vermeld.

Onverminderd de elementen die in het persoonlijk dossier van de kandidaten zijn opgenomen, worden de voorstellen tot benoeming gedaan op basis van de rangorde die het resultaat is van de beoordeling door de jury. Te dien einde stemt het Directiecomité bij geheime stemming over het voorstel voor benoeming dat hem op het einde van de evaluatiefase door de Stafdienst Personeel en Organisatie wordt voorgelegd.

§ 3. Aan de Minister worden de eerste vijf kandidaten voorgesteld.

De overige kandidaten worden aan...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT