Besluit houdende wijziging van het huishoudelijk reglement van de Polder van Lier, de 20 septembre 2010

Artikel 1. Enig artikel. De wijzigingen die door de algemene vergadering van de Polder van Lier, van 28 februari 2008, voor de artikelen 30 en 32 van het huishoudelijk reglement werden aangenomen, worden goedgekeurd.

Brussel, 20 september 2010.

De gemachtigd ambtenaar,

P. THOMAS,

Afdelingshoofd afdeling Operationeel Waterbeheer

Aanhef

Gelet op de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, inzonderheid artikel 26;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 april 2006 tot delegatie van aanvullende en specifieke bevoegdheden aan het hoofd van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid " Vlaamse Milieumaatschappij " in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen, artikel 3, 1°;

Besluit van de administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij van 10 maart 2009 houdende delegatie van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT