Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen., de 4 février 1994

Artikel 1. Het als bijlage bij dit besluit gevoegde huishoudelijk reglement van het Algemeen BeheerscomitÈ voor het sociaal statuut van de zelfstandigen wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking van 15 mei 1993.

Bijlage.

Art. N1. Bijlage 1. Huishoudelijk reglement van het Algemeen BeheerscomitÈ voor het sociaal statuut der zelfstandigen van 23 juni 1993.

Aanhef

De Minister van Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw,

Gelet op de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 116;

Gelet op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT