7 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « L'Association des Généralistes de la Région des Fagnes (AGRF) »

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 9, § 1, gewijzigd door de wetten van 6 april 1995, 25 januari 1999, 10 augustus 2001, 13 december 2006 en 24 juli 2008;

Gelet op de wet van 11 april 2011 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 31 oktober 2005;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de erkenning van huisartsenkringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 mei 2011;

Overwegende dat de organisatie van de huisartsenwachtdienst en de toegang tot extramurale zorg vandaag een federale prioriteit zijn;

Overwegende dat de veranderingen in de demografie van de huisartsen een evolutie van het aanbod in de huisartsgeneeskunde buiten de normale consultatie-uren impliceren;

Overwegende dat men vaak ondoordacht een beroep doet op de spoedgevallendiensten terwijl het optimale antwoord bij de huisartsgeneeskunde ligt;

Overwegende dat de verplaatsing van de huisartsen naar de patiënt thuis in een aantal gevallen niet nodig is of kan worden uitgesteld, een verlies aan doeltreffendheid en een hoge kost met zich meebrengt, en dat de missies actief geschift kunnen worden zoals gebeurd bij de schifting van middelen door de 100-centrale bij oproepen voor dringende geneeskundige hulpverlening;

Overwegende dat voor de uitbouw van een geneeskundige regulering van oproepen voor de huisartsgeneeskunde en voor de nodige wijzigingen aan de wetgeving de huidige situatie en de correlatie tussen de informatie opgevangen tijdens de oproepen en de analyse van de relevantie van het antwoord, correct moet worden beoordeeld;

Overwegende dat de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT